Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách.

Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

 • Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze)
 • Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)
 • Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)
 • Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)
 • Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)
 • Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu)
 • Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)
 • Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)
 • Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)
 • Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)

Stupně závislosti:  Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve:

 • stupni I (lehká závislost), pokud nezvládá tři nebo čtyři základní životní potřeby
 • stupni II (středně těžká závislost), pokud nezvládá  pět nebo šest základních životních potřeb
 • stupni III (těžká závislost), pokud nezvládá sedm nebo osm základních životních potřeb
 • stupni IV (úplná závislost), pokud nezvládá devět nebo deset základních životních potřeb

Řízení o příspěvku na péči:

Prvním krokem je podání žádosti o příspěvek na péči – vyplněním tiskopisu. Žádost se podává na pracovišti krajské pobočky Úřadu práce.

Tiskopis je k dispozici také elektronicky: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/form/edit.jsp?CMD=EditForm&FN=PnP140101551&SSID=uo67xn1qIUXdeW1BI1fJ3RwWB0kN7Mbw

Následuje vlastní sociální šetření (sociální pracovník navštíví posuzovanou osobu doma), při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí.

Posledním krokem je lékařské vyšetření Vaším praktickým lékařem (sestřička Vás bude telefonicky kontaktovat a domluvíte si termín schůzky), který vyplní příslušný tiskopis a odešle ho na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ).

Posudkový lékař OSSZ následně zhodnotí stupeň příspěvku, který bude či nebude přidělen posuzované osobě (na základě sociálního šetření a lékařské zprávy praktického lékaře).

© 2024 Copyright Praktikchuchelna.cz MUDr. Silvie a Ladislav Horváthovi. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webu: Poradnyweb.cz
Nesledujeme návštěvnost, proto po Vás nechceme potvrdit cookies.